نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

See our other portfolio

Other portfolio

راه اندازی شبکه اتاق کنفراس در اتاق اصناف اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته