نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

See our other portfolio

Other portfolio

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

دوربین مداربسته

طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته