مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

See our other portfolio

Other portfolio

طراحی و تامین تجهیزات سیستم نظارت تصویری دانشگاه پیام نور واحد شهرکرد

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

دوربین مداربسته