نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خانه کنتاکی اصفهان

See our other portfolio

Other portfolio

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه و سیستم نظارت تصویری پخش محصولات مرمز اصفهان

دوربین مداربسته

راه اندازی شبکه اتاق کنفراس در اتاق اصناف اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

دوربین مداربسته