راه اندازی شبکه اتاق کنفراس در اتاق اصناف اصفهان

See our other portfolio

Other portfolio

مشاوره و طراحی شبکه کامپیوتری دارو سازی امین

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته

نصب و راه اندازی شبکه کامپیوتری خانه کنتاکی اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

دوربین مداربسته