نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته دهیاری کرسگان

See our other portfolio

Other portfolio

نصب و راه اندازی بخشی از سیستم نظارت تصویری مخابرات شهرکرد

دوربین مداربسته

راه اندازی شبکه اتاق کنفراس در اتاق اصناف اصفهان

شبکه

نصب و راه اندازی شبکه و دوربین مداربسته هیات ووشو

دوربین مداربسته

مشاوره و طراحی سیستم نظارت تصویری میراث فرهنگی اصفهان

دوربین مداربسته